Skip to main content

รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔

รายละเอียดเนื้อหา

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ พร้อมเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔ เน้นความร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรสมาชิกสมาคมการประกันสังคมอาเซียน และทำให้ผู้สูงอายุมีอาชีพที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแลแรงงานนอกระบบเพื่อสร้างความมั่นคงในสังคมต่อไปในอนาคต
Preview

Download Images

        พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ และเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔ ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้หลายประเทศประสบปัญหาการมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุจากอัตราการเกิดของคนในประเทศลดลงอย่างรวดเร็วและประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทำให้ภาคแรงงานของประเทศลดลง ส่งผลให้มีการใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาทดแทน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ อาเซียนจึงควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีจำกัดอย่างต่อเนื่อง การทำให้ผู้สูงวัยที่มีจำนวนมากมีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งการกำหนด ๘ วาระปฏิรูปของกระทรวงแรงงานจะช่วยปรับมิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
          สมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASSA) เป็นสมาคมที่รวมหน่วยงานด้านการประกันสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถสนับสนุนการปฏิรูปแผนงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุได้ ซึ่งความร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิกสมาคมการประกันสังคมอาเซียนจะช่วยสนับสนุนในการออกแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพด้านกำลังแรงงาน การดูแลสุขภาพ และระบบบำนาญที่ยั่งยืนอย่างมีสมดุลในทุกมิติทำให้อาเซียนเราอายุยืนและเติบโตไปข้างหน้า อีกทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือด้านการประกันสังคมกับองค์กรสมาคมการประกันสังคมอาเซียน จึงขอเชิญชวนให้องค์กรสมาชิกทุกองค์กรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีต่อไป
          พลเอก ศิริชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงการดูแลแรงงานนอกระบบ ทั้งการสร้างอาชีพ การฝึกอบรมฝึกทักษะ และที่สำคัญคือการสร้างความมั่นคงในสังคมให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคต


——————————————–


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
กัณติภณ คูสมิทธิ์ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
23 สิงหาคม 2560

TOP