Skip to main content

รมว.สุชาติ ลุยชลบุรี พบปะลูกจ้างกลุ่มยานยนต์ พลังขับเคลื่อนภาคส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2564 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย โรงแรม Novotel Marina Sriracha อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายมานิตย์ พรหมการีย์กุลประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
          โดย นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เพราะพี่น้องผู้ใช้แรงงานถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาในหลายด้าน อาทิ โครงการFactory Sandbox การตรวจคัดกรองเชิงรุก RT-PCR 100% ภายใต้โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันการตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนผ่านโครงการ 33 เรารักกัน การเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดการลดเงินสมทบและเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เป็นต้น
          นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ขอบคุณสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 ที่ยังคงอยู่เรายังคงต้องร่วมกันผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
          ทั้งนี้ สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวขององค์กรแรงงานจำนวนหลายแห่ง และมีสมาชิกเป็นจำนวนมาก จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 สมาชิกส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และกรุงเทพฯ จำนวน 96 สหภาพแรงงาน 67,917 คน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
27 พฤศจิกายน 2564

TOP