Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม สาขาการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก เพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1/2565 ประจำปี .. 2565 โดยมี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนยายเหรียญ .7 .เตาปูน .โพธาราม .ราชบุรี
         
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบและแรงงานคืนถิ่นเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพและยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
         
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยฟื้นฟูและเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีศักยภาพสามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้และการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้ตรงตามความต้องการประชาชนในพื้นที่

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
20 กันยายน 2565

TOP