Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี รับมอบหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….(ฉบับรัฐบาล)

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจาก นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….(ฉบับรัฐบาล) โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP