Skip to main content

รมว.เฮ้ง มอบ คณะที่ปรึกษารับข้อเรียกร้องเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายธนัสถา คำมาวงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับหนังสือข้อเรียกร้องจากนางสาวธนพร วิจันทร์ ผู้แทนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

          สำหรับข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ได้แก่ ประเด็น 1) การเข้าถึงวัคซีนของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ผิดกฎหมาย 2) ที่พักอาศัยในแคมป์ก่อสร้างที่ไม่ถูกสุขอนามัยและการไม่ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 3) การเข้าถึงการช่วยเหลือจากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างของลูกจ้างต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย และ 4) แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง และขอให้ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายให้สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย

+++++++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

30 สิงหาคม 2564

TOP