Skip to main content

รมว.เฮ้ง ร่วมคณะลุงป้อม ลุยเมืองนนท์ พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ชุมชน

รายละเอียดเนื้อหา

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแผนพัฒนาฟื้นฟูคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี – จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2565 – 2570 และรับฟังการนำเสนอบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่คลองพระพิมล พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและพบปะประชาชนในพื้นที่ ณ วัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

          โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดนนทบุรีที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

          นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น กระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ การประกอบอาชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครอง รวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

TOP