Skip to main content

รมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษา นำทีม 5 เสือแรงงาน ลุยฝึกช่างชุมชน สร้างอาชีพ ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มอาชีพช่างชุมชน สาขาช่างปูกระเบื้องภายใต้ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รุ่นที่ 5 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ สำนักสงฆ์ยอดคีรีศรีวนาราม หมู่ที่ 4 .ห้วยท่าช้าง .เขาย้อย .เพชรบุรี        
         
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบและแรงงานคืนถิ่นเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพและยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
         
นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับทุกท่านที่มาร่วมฝึกอบรม ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565’ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง ต่อยอดอาชีพเดิม รองรับการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคตอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้และสิ่งสาธารณประโยชน์ก็จะได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 3,170 คน
         
ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีศักยภาพสามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายสุด

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 พฤศจิกายน 2565

TOP