Skip to main content

รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดสัมมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพ สร้างกำลังคนสู่ตลาดแรงงานคุณภาพ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ และประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ..2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้เข้าร่วมสัมมนาให้การต้อนรับ โรงแรมโคโค่วิว.แม่กลอง .เมือง .สมุทรสงคราม
         
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง กระทรวงแรงงาน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพที่จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เครือข่ายแนะแนวอาชีพได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการแนะแนวหรือให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในการเลือกเรียน เลือกประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต อันจะช่วยลดปัญหาการผลิตกำลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการ
         
นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การสัมมนาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างกระทรวงแรงงานกับหน่วยงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะครูแนะแนวซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานให้นักเรียน นักศึกษา ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม และกำลังแรงงานจะต้องได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
22 พฤศจิกายน 2565

TOP