Skip to main content

รมว.เฮ้ง ส่ง ‘โฆษก’ เยือน ‘นครพนม’ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มงานหัตถกรรม โดยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

รายละเอียดเนื้อหา

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มงานหัตถกรรม โดยสมาคมคนเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนครพนม ซึ่งมีนางสาวปฐมพร ปานลักษณ์พล ประธานกลุ่มฯ สมาชิกกลุ่ม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ ณ กลุ่มงานหัตถกรรม โดยสมาคมคนเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม

          นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งคนพิการเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มงานหัตถกรรม โดยสมาคมคนเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม ซี่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยใช้ชื่อว่า ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 เพื่อให้คนพิการสามารถทำงานในที่สาธารณประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพงานด้านหัตถกรรม เช่น การทำดอกไม้ดินไทย การทำพรมเช็ดเท้า การรีดใบตองกาละแม เป็นต้น ซึ่งได้จดทะเบียนให้เป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มฯ ได้ทาง เฟสบุค “สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม”

          นางเธียรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกลุ่มฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขอรับการสนับสนุนด้านกายอุปกรณ์ เช่น รถวิลแชร์ เตียงผู้ป่วย เก้าอี้ส้วม การขอรับทุนประกอบอาชีพจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 130 ครอบครัว ขอทุนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หลังละไม่เกิน 75,000 บาท จำนวน 32 ครอบครัว และเงินทุนสงเคราะห์รายละ 3,000 – 5,000 บาท จำนวน 32 ครอบครัว จากสภาสังคมสงเคราะห์ การทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เกษตรอินทรีย์ และสื่อกระตุ้นพัฒนาเด็กพิการทางสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายประกันสังคมจังหวัดนครพนม และทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมอีกด้วย

+++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
16 ธันวาคม 2565

TOP