Skip to main content

รมว.แรงงาน“พิพัฒน์” มอบเลขาฯ “อารี”ประชุมหารือเกี่ยวกับสวัสดิการและการคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา ที่มีการฝึกงานระยะยาวในสถานประกอบการ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับสวัสดิการของนักเรียน นักศึกษา ที่มีการฝึกงานระยะยาวในสถานประกอบการ โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาของการฝึกงานระยะยาวของนักเรียน นักศึกษา ที่ไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดยไม่มีสวัสดิการ มาตรการรองรับ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง การรองรับการเกิดอุบัติเหตุ การใช้เด็กฝึกงานเกินเวลา ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีการฝึกงานระยะยาวในสถานประกอบการได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป

 
————————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2567
 
TOP