Skip to main content

รมว.แรงงาน ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 3 กันยายน 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers Meeting :ALMM) และร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (World Congress on Safety and Health at Work) ระหว่างวันที่ 3 -4 กันยายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
Preview

Download Images


——————————–

 


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
3 กันยายน 2560

TOP