Skip to main content

รมว.แรงงาน ประชุม คกก.นโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.)

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

            สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคนต่างด้าวบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากเอกสารยังไม่ครบถ้วนอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง การพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมียนมา และแนวทางการดำเนินการกับแรงงาน MOU 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งบางส่วนครบระยะเวลาการจ้างงานแล้ว แต่เอกสารเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหมดอายุ จึงยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP