Skip to main content

รมว.แรงงาน พบปะกลุ่มผู้สูงอายุ เสริมอาชีพแรงงานนอกระบบภาคอีสาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
Preview

Download Images

         ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะยังได้เยี่ยมชมการให้บริการด้านแรงงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มาออกบูทอีกด้วย อาทิ แนะนำสาธิตการฝึกอาชีพ โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ การแนะแนวอาชีพ การแนะนำตำแหน่งงานว่างทั้งภายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอื่นๆ ด้วยรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และการให้ความรู้ประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ แก่แรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมต่างได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

—————————————–


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
18 สิงหาคม 2560

TOP