Skip to main content

รมว.แรงงาน มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗

รายละเอียดเนื้อหา

            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงแรงงานมีมุ่งมั่นที่จะสร้างกำลังคนของประเทศให้เป็น “Productive Manpower” จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงานให้มีหลักประกันที่ดี ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล และเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แรงงานมีรายได้สูง (High Income) มีผลิตภาพแรงงานสูง (High Productivity) นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Preview

Download Images


            การมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน Thailand Management Excellence Award ๒๐๑๗ รวมถึงการมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นก้าวหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงขอชื่นชมสถานประกอบกิจการทุกแห่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้


            ทั้งนี้ พลเอก ศิริชัยฯ ได้มอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง ๑๐ ปี จำนวน ๑๓ แห่ง รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ๑๕ ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๖๐) จำนวน ๖ แห่ง และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ปีที่ ๑๕ ติดต่อกันขึ้นไป (แพลตทินัม) จำนวน ๔๐ แห่ง


            นอกจากนี้ในงานเดียวกัน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ๑๐ ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐) จำนวน ๔๒ แห่ง และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ปีที่ ๑๐ ติดต่อกันขึ้นไป (แพลตทินัม) จำนวน ๙๖ แห่ง


————————————–


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ

TOP