Skip to main content

รมว.แรงงาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหา

             วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
Preview

Download Images

            สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืนนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับอีกด้วย


—————————–

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ
9 กุมภาพันธ์ 2561

TOP