Skip to main content

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 4/2567

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ชั้น 23 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
19 เมษายน 2567
 
TOP