Skip to main content

รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ” ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

            เรือเอก สาโรจน์ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ที่ได้นำผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชน เป็นตัวขี้วัดสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งการประเมิน ITA ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญระดับชาติ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การประเมิน ITA นั้น ถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนา ภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานตนเอง นอกจากนี้หน่วยงานยังสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

            เรือเอก สาโรจน์ กล่าวต่อว่า สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้คะแนนการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ 97.26 คะแนน อยู่ในระดับ A แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเป็นรายตัวขี้วัดแล้ว ยังพบว่ามีรายการตัวชี้วัดที่พบข้อจำกัด ส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินในช่วงคำคะแนนเฉลี่ย 88.55 คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เราควรนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา จะเห็นว่าสำนักงาน ป.ป.ช.ได้เพิ่มความเข้มข้นในการประเมิน ITA ขึ้นทุกปี โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ได้มีการปรับลดจำนวนข้อคำถามลงแต่เพิ่มรายละเอียดของตัวขี้วัด อีกทั้งกำหนดให้หน่วยงานนำผลการวิเคราะห์ผลคะแนนฯ รวมทั้งข้อจำกัดๆ ในปีงบประมาณก่อนหน้ามาจัดทำเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นมา ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือกันทำให้ผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และในปี ต่อๆ ไปเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการ ประกอบไปด้วย ทั้งหมด 7 ประเด็น ดังนี้
1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 2) การให้บริการและระบบ E-Service 3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล 7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน

            “ผมขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมทั้งมุ่งมั่นในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน ขณะ หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต” เรือเอก สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อจัดทำรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และนำเข้าข้อมูลในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน และผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้ง ทบทวนทำความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดทำข้อมูล/เอกสารหลักฐานการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวนประมาณ 40 คน

——————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP