Skip to main content

รองปลัดแรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กสจ. ชั้น 23 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการอนุมัติค่าธรรมเนียมการจัดการการลงทุน และขออนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
14 พฤศจิกายน 2565

TOP