Skip to main content

รองปลัดแรงงาน ประชุมจัดทำร่างตราสารอาเซียนฯ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว

รายละเอียดเนื้อหา

        รองปลัดแรงงาน เข้าร่วมการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อยกร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Senior Labour Officials’ Retreat) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Preview

Download Images

         นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างตราสารอาเซียนฯ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับข้อบทในร่างตราสารอาเซียนฯ ในประเด็นที่ยังคงค้างเพื่อหาข้อยุติในการจัดทำร่างตราสารฯ ได้แก่ หลักการทั่วไป คำจำกัดความ พันธกรณีของประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง รวมทั้งสถานะทางกฎหมายของร่างตราสารดังกล่าว


————————————–


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล – ภาพ/
24 สิงหาคม 2560

 

TOP