Skip to main content

รองปลัด “วรรณรัตน์” ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการรขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐซึ่งประกอบด้วยคณะทำงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง ด้านการศึกษา ด้านระบบสุขภาพ ด้านงานและรายได้และด้านประกันสังคม และด้านระบบภาษีและงบประมาณ 
 
————————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 กุมภาพันธ์ 2567
 
TOP