Skip to main content

รองปลัด “เดชา” ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องทำงานรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบถึงสถิติการอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เดือนมกราคม 2567 พร้อมกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและคำขอรับความเห็นชอบในหลักการ 25 ราย
 
————————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 กุมภาพันธ์ 2567
 
TOP