Skip to main content

รองผู้ว่าฯ จ.ระนอง เร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างพาต่างด้าวไปตีทะเบียน ณ ศูนย์ OSS ก่อน 31 มี.ค.นี้ ย้ำ เลี่ยงแออัดสัปดาห์สุดท้าย

รายละเอียดเนื้อหา

           “พรเทพ” รองผู้ว่าฯ จ.ระนอง ลงพื้นที่สถานประกอบการเร่งรัดขับเคลื่อนให้นายจ้างเร่งพาต่างด้าวไปดำเนินการที่ศูนย์ OSS) ให้แล้วเสร็จก่อนเส้นตาย 31 มีนา 61 ย้ำ จ.ระนองบูรณาร่วมระหว่างกระทรวงแรงงาน มหาดไทย สาธารณสุข พร้อมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เผย หลีกเลี่ยงความล่าช้าแออัดในสัปดาห์สุดท้าย กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
Preview

Download Images

           นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่สถานประกอบกิจการเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมี นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนองให้การต้อนรับ ณ สถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ฟู่กุ้ยพาราวู้ด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18/3หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เป็นสถานประกอบกิจการต่อเนื่องการเกษตร มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 86 คน ซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้ดำเนินการที่ศูนย์ OSS 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนา อดิศรตั้งอยู่เลขที่ 89/235 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เป็นสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 72 คน ซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้ดำเนินการที่ศูนย์ฯ เช่นกัน และ 3) บริษัท เอส.ซี.อันดามัน ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 71/3 หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เป็นกิจการต่อเนื่องการเกษตร มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 90 คน ดำเนินการที่ศูนย์ OSS แล้ว 19 คน
ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 71 คน
            รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวเป้าหมายที่ต้องดำเนินการจำนวนประมาณ 23,000 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนทั้งบุคลากรและเครื่องมือ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ OSS ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จังหวัดระนองยังได้ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง อาทิ สื่อมวลชน ป้ายประชาสัมพันธ์ รถขยายเสียง ตลอดจนการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโทรศัพท์ประสานงานเพื่อให้นายจ้างพาลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและแออัดในสัปดาห์สุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวได้อย่างเต็มที่อีกด้วย


———————-


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
21 มีนาคม 2561

 

TOP