Skip to main content

สนร.บรูไน จัดประชุม อาสาสมัคร แรงงานไทย ในบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

     

   

     

                        เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน จัดประชุม อาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน โดยมีนางเอษฎา สุนทรมณี, อัครราชทูตที่ปรึกษา พันเอกขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกัญธกา บุรพธานินทร์ ที่ปรึกษา นางสาวสาวิตรี ไกรแก้ว เลขานุการโท จสอ.เกษฎา การถวิล เสมียน สนง.ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ  และ อสร. รวม 40 คน ร่วมประชุม “กฎหมายการจ้างงาน และ แนวทางการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของประเทศบรูไน” ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เพื่อให้ อสร.เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเป็นช่องว่างระหว่างบรรทัด ในการเชื่อมข้อมูลที่เป็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดส่งแรงงาน การขยายตลาดแรงงาน และการให้คำแนะนำเบื้องต้นกับแรงงานไทยที่มาทำงานในประเทศบรูไน ต่อไป

TOP