Skip to main content

สนร. เกาสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องแรงงาน และญาติพี่น้อง ที่อยู่ในเมืองไทย สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม

รายละเอียดเนื้อหา

สนร. เกาสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องแรงงาน และญาติพี่น้อง ที่อยู่ในเมืองไทย สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม…..ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับมาตรา 40 กันก่อน …สมัครแล้วได้สิทธิประโยชน์อะไร


เทียบกันให้ชัด สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 แตกต่างกันยังไง ทางเลือกไหนเหมาะกับเราไปดูกันเลย
อย่าลืมเอกสารที่ต้องใช้
1. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส. 1-40) 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หากต้องการจะชำระเงินสมทบโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แนบสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบทุกเดือน และสามารถจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ 12 เดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
TOP