Skip to main content

สนร.เกาสง หารือประเด็นด้านแรงงานร่วมกับสำนักงานตำรวจเมืองเกาสง

รายละเอียดเนื้อหา

                        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายวิเชียร ชมภูนอก ที่ปรึกษา พร้อมด้วย นางสายสวาท แซ่จู ล่าม ให้การต้อนรับ Mr. Jerry Wan Jhih-Yung (ผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานีตำรวจเมืองเกาสง รวม 7 คน ในการเยี่ยมคารวะและหารือสำหรับความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแรงงานไทยในสถานประกอบการ ซึ่งฝ่ายตำรวจยินดีให้ความร่วมมือต่อประเด็นดังกล่าว โดยอาจร่วมบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานแรงงานท้องถิ่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัทจัดหางาน ฯลฯ ในลักษณะของการเผยแพร่ความรู้ การสร้างการรับรู้ถึงข้อกฎหมายและผลของการกระทำความผิด เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการแพร่ขยายของปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในประเด็นอื่น ๆ เช่น ปัญหาการดื่มแล้วขับ การหลบหนีนายจ้าง การทำงานผิดกฎหมายโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือฟรีวีซ่า ทั้งนี้ ฝ่ายตำรวจให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อประเด็นการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ การใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งทาง สนร. ตอบรับและยินดีให้ความร่วมมือต่อฝ่ายตำรวจ โดยเฉพาะกรณีที่ได้รับเบาะแสในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น การหารือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตอบรับต่อการประสานความร่วมมือกัน โดยจะนำประเด็นต่าง ๆ ไปพิจารณาทำแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป
 

TOP