Skip to main content

สนร.ไทเป ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยบ.และหารือกับนายจ้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท Printec H.T.Electronics Corp และบริษัทจัดหางาน Li Tung International Co.,Ltd

รายละเอียดเนื้อหา

                      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ (อทป) นางสาวนิพัทธา ไชยพัฒน์ (ทปษ) นายชิงชัย สิริรัชวงษ์ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ และนายอนุพงศ์ วงค์ปัญญา ล่าม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานและหารือกับนายจ้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท Printec H.T.Electronics Corp ประกอบกิจการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีแรงงานไทย จำนวน 134 คน 2.บริษัทจัดหางาน Li Tung International Co.,Ltd   

ผลจากการตรวจเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Printec H.T.Electronics Corp พบว่าแรงงานไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วน โดยสนร.ไทเป ได้ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ข้อกฎหมายและให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทย ในการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบไต้หวัน ทั้งการปัองกันยาเสพติด การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า สุรา และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับสนร.ไทเป 

ผลการประชุมหารือเพื่อขยายตลาดแรงงานไทย (1) บริษัท Printec H.T.Electronics Corp เข้าพบคุณ Sylvia Lin ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท ซึ่งบริษัทฯได้จ้างแรงงานไทยมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่สายการผลิตจำนวน 134 คน และจากการหารือทางนายจ้างชื่นชมแรงงานไทยที่มีความขยันอดทน และทางบริษัทฯ มีนโยบายจ้างแรงงานไทยเพียงประเทศเดียว และประสงค์จะจ้างแรงงานไทยเพิ่มเติมอีก 20 คน ในช่วงเดือนมกราคม 2567 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ นางสาวประภาวดีฯ ได้กล่าวขอบคุณ และสนร.ไทเป ยินดีที่จะให้คำปรึกษา ประสานงาน และอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจะพัฒนาทักษะของแรงงานไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในไต้หวันต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในไต้หวัน จำนวน 68,172 คน อยู่ในสายการผลิตจำนวน 55,730 ราย (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566) (2) บริษัทจัดหางาน Li tung International เข้าพบคุณ Eric Chiang ประธานบริษัท และคุณ David Kuo ประธานฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัท Li tung International ได้นำเข้าแรงงาน 4 สัญชาติได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม จากการหารือกับบริษัทฯ สำหรับปัญหาปัจจุบันที่ควรเฝ้าระวังได้แก่ ปัญหาเรื่องยาเสพติดและการหลบหนีนายจ้าง ขอให้ทางสนร.ไทเปประชาสัมพันธ์แรงงานไทยในเรื่องของปัญหายาเสพติด และการหลบหนีนายจ้าง ซึ่งทางสนร.ไทเป จะดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โทษของการเสพยาเสพติดและการหลบหนีนายจ้าง ต่อไป

 

TOP