Skip to main content

สนร.ไทเป ประชุมหารือกับผู้แทนนายจ้างบริษัทจัดหางาน Goodman Power Co.,Ltd

รายละเอียดเนื้อหา

                          วันที่ 31 มกราคม 2567 นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ (อทป) นางสาวนิพัทธา ไชยพัฒน์ (ทปษ) นายชิงชัย สิริรัชวงษ์ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ และนายสุวิบุญ ภคพงศ์พันธุ์ ล่าม ได้ประชุมหารือกับผู้แทนนายจ้างบริษัทจัดหางาน Goodman Power Co.,Ltd เนื่องจากกระทรวงแรงงานไต้หวันได้ให้โควต้าแรงงานต่างชาติภาคก่อสร้างเพิ่มให้แก่บริษัท RSEA Engineering Corporation privatized 2009 Co.,ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับงานโครงการก่อสร้างสนามบินเถาหยวน อาคารผู้โดยสาร 3 (ปัจจุบันมีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติจาก 2 ประเทศ คือประเทศไทย และเวียดนาม) โดยสนร ไทเป ได้ขอให้พิจารณาจัดส่งแรงงานไทยให้กับบริษัท RSEA Engineering Corporation privatized 2009 Co.,ltd ซึ่งผลการหารือบริษัท RSEA ยินดีนำเข้าแรงงานไทยเพิ่ม จำนวน 130 คน เนื่องจากแรงงานไทยขยัน อดทน เป็นที่ชื่นชมของนายจ้าง รวมทั่งขอขอบคุณสนร ไทเป ที่ได้ให้ความสำคัญในการตรวจเยี่ยมแรงงานและช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานหลบหนีของไซต์งานนี้อย่างได้ผลเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง ทั้งนี้ สนร.ไทเป ยินดีที่จะให้คำปรึกษา ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรับรองสัญญาจ้าง เพื่อให้แรงงานไทยได้มีโอกาสทำงานและร่วมมือกับบริษัท RSEA และบริษัทจัดหางานในการขยายตลาดแรงงานต่อไป 

 

TOP