Skip to main content

สมาคมแม่บ้านแรงงาน มอบทุนเรียนดี แก่บุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

     วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน โดยหวังจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาบุตรของบุคลากร ตามเจตนารมณ์ของสมาคมแม่บ้านฯ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเปรียบเสมือนรางวัลที่มอบให้แก่ผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการเรียนดี ขอให้มีความตั้งใจและมีความเพียรในการศึกษา เพื่ออนาคตของตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป 
Preview

Download Images

 

            สำหรับวัตถุประสงค์ขอการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว คือ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกระทรวงแรงงานที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก ซึ่งพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเป็นอย่างมาก จึงสนับสนุนให้สมาคมแม่บ้านแรงงานนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกาชาดประจำปี มาจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษา สำหรับช่วยแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาและเป็นกำลังใจให้บุตรของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานได้มีความมานะ พยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อที่จะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมอีกในครั้งต่อๆ ไป

            ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ มีผู้ผ่านการพิจารณาตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯกำหนดจำนวน ๑๕๒ ราย จำแนกตามระดับชั้นเรียน ได้แก่ ระดับอนุบาล – ม.๓ จำนวน ๑๒๕ ราย, ระดับ ม.๔ – อาชีวะศึกษา จำนวน ๑๗ ราย, ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๐ ราย และจำแนกตามหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๒๖ ราย, กรมการจัดหางาน จำนวน ๒๗ ราย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๔ ราย, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน ๖๐ ราย และสำนักงานประกันสังคม จำนวน ๑๕ ราย รวมเป็นเงินสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๓๕๑,๐๐๐ บาท

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว / 

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ / 

๔ กันยายน ๒๕๖๐

TOP