Skip to main content

สัมภาษณ์งาน พนักงานจัดดอกไม้ มาทำงานที่ ในบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

  

    

             เมื่อวันที่ 7 กันยายน   2566  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แรงงานไทยที่สมัครเข้ามาทำงานในตำแหน่ง Flower Arranger  ณ บริษัท May Flower Company ประกอบกิจการเกี่ยวกับงาน ออกแบบ และจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ   โดย ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลัก ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน และติดต่อแรงงาน หลังจากที่ สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้แจ้งความประสงค์ของบริษัทฯ ในการจัดหาคนหางานฯ   ทั้งนี้ บริษัทจะประชุมหารือ กับผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป  โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วแจ้งผลผ่านมายังสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

TOP