Skip to main content

สนร.ญี่ปุ่น พบหารือเพื่อขยายตลาดแรงงานกับที่ปรึกษา Japan Plastic Recycle Association (JPRA) และกรรมการบริหาร Plastic Pelletizing Association

รายละเอียดเนื้อหา

                 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยพร้อมด้วยนางสาวเยาวพา ประกายเกียรติ ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ) ได้พบเพื่อหารือกับ Mr. Katsuichi ISHIZUKA ตำแหน่ง ที่ปรึกษา Japan Plastic Recycle Association (JPRA) และ Mr. Kuniyasu FUNAKI ตำแหน่งกรรมการบริหาร Plastic Pelletizing Association ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำตัวและขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเพิ่มสาขางาน Plastic Pelletizing ในระบบการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค

                   Mr. ISHIZUKA และ Mr. FUNAKI ได้แนะนำตัวและขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเพิ่มสาขางาน Plastic Pelletizing ในระบบการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค โดยได้แนะนำว่า ทักษะงาน Plastic Pelletizing เป็นการนำพลาสติกที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตวัสดุ/อุปกรณ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และปัจจุบันกระแสรักษ์โลกและการลดขยะของแต่ละประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มาพบเพื่อสอบถามความเห็นของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเพิ่มสาขางาน Plastic Pelletizing ในระบบการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค หากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเห็นด้วย จะขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือทางการ

                 นางสาวสดุดีฯ ได้แสดงความเห็นว่าธุรกิจ Plastic Pelletizing เป็นหนึ่งในกระแสด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) ที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ รวมทั้งเห็นว่า การสนับสนุนการเพิ่มสาขางาน Plastic Pelletizing ในระบบการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคดังกล่าว จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยสามารถเข้ามาฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น และแรงงานไทยสามารถนำทักษะ/ความรู้/ประสบการณ์กลับไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการทำงานที่ประเทศไทยด้วย รวมถึงเพิ่มโอกาสที่จะขยายสาขางานดังกล่าวในระบบแรงงานทักษะเฉพาะต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นการสนองนโยบายกระทรวงแรงงานในการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศอีกช่องทางหนึ่ง จึงยินดีให้การสนับสนุนการเพิ่มสาขางาน Plastic Pelletizing ในระบบการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคดังกล่าว ซึ่งจะมีการประสานงานร่วมกันต่อไป

TOP