Skip to main content

สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Building Maintenance Association: JBMA) และผู้แทนบริษัท GRESE JAPAN CO., LTD.

รายละเอียดเนื้อหา

 
 
 
             เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาววงศ์วรรณ ม่วงสวนขวัญ ล่าม ให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Building Maintenance Association: JBMA) ได้แก่ (1) Ms. TOMOKO SHIMODAIRA ตำแหน่ง Director of Business Promotion Department (2) Mr. YUICHI NISHIMURA ตำแหน่ง Staff of Business Promotion Department และผู้แทนบริษัท GRESE JAPAN CO., LTD. ได้แก่ (1) Ms. Chika Saito ตำแหน่ง Managing Director & President (2) นายเกียรติพล บัณฑิตวรภูมิ ตำแหน่ง Executive Director ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 
              ผู้แทน JBMA และผู้แทนบริษัท GRESE JAPAN CO., LTD. ได้หารือกับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นในประเด็น สรุปได้ ดังนี้
1. รายงานความคืบหน้าล่าสุดของการดำเนินการขออนุญาตกับทางการญี่ปุ่นเพื่อให้แรงงานทักษะเฉพาะไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมการจัดหางานเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น
2. แจ้งร่างกำหนดการ/การเตรียมการจัดทดสอบการประเมินเป็นแรงงานทักษะเฉพาะประเภทงานการทำความสะอาดอาคาร (Building cleaning management) ในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ที่จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร (ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร) และขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์การจัดทดสอบดังกล่าว
3. ปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทดสอบการประเมินเป็นแรงงานทักษะเฉพาะประเภทงานการทำความสะอาดอาคาร (Building cleaning management) ในประเทศไทย
 
              ในการนี้ นางสาวสดุดีฯ แจ้งว่า สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีให้คำปรึกษา/แนะนำและอำนวยความสะดวกเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นและส่งเสริมให้แรงงานไทยเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งขอบคุณ JBMA ที่เปิดโอกาสให้คนหางานไทยที่ต้องการเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะสามารถเข้ารับการทดสอบประเมินเป็นแรงงานทักษะเฉพาะประเภทงานการทำความสะอาดอาคารได้ที่ประเทศไทย โดยไม่ต้องเดินทางมาสอบที่ประเทศญี่ปุ่น
TOP