Skip to main content

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ พบหารือนายจ้าง บริษัท Sanmina-SCI Systems Singapore Pte Ltd

รายละเอียดเนื้อหา

 

   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยนางดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายไพโรจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ (ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ) ได้พบหารือนายจ้าง บริษัท Sanmina-SCI Systems Singapore Pte Ltd เกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานไทยมาทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Operator) จำนวน 22 คน Test Technician จำนวน 4 คน Production Technician 15 คน Engineering/Facility Technician จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน ค่าจ้างเดือนละ 800-1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ยังไม่รวมเงินพิเศษกรณีทำงานเป็นกะ) สัญญาจ้าง 2 ปี ซึ่งมีสิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามกฎหมายสิงคโปร์ จากการตรวจเยี่ยม พบว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้นำด้านการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนที่สำคัญด้านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ต้องการจ้างแรงงานไทยมาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค เนื่องจากทราบว่าแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ละเอียด มีความอดทน โดยบริษัทจะจัดการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงานให้ โดยเฉพาะการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ซึ่งนายจ้างมีความมั่นใจว่าแรงงานไทยจะสามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

 

TOP