Skip to main content

เลขาฯ อารี ประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2567

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายธนัสถา คำมาวงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการควบคุมสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน กรณีมีผู้ชุมนุมเรียกร้องที่กระทรวงแรงงาน สถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงานในปัจจุบัน การหามาตรการแนวทางในการประสานการข่าว และ การตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานการควบคุมสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP