Skip to main content

ต่างประเทศ

เถาหยวนเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

สนร. ฮ่องกง เยี่ยมกิจการนวดสปาและพนักงานคนไทย

สนร. ไทเป ร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมการจัดหางานไทเป

แรงงานฮ่องกงได้รับวันหยุดตามประเพณีเพิ่ม

สนร. ฮ่องกง เยี่ยมสมาคมบริษัทจัดหางาน เขต New Territory

ฝ่ายเเรงงานฯ ประชุมหารือกับผู้จัดการร้าน Buddha’s Belly

32095
TOP