Skip to main content

ต่างประเทศ

สนร. ไทเป ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย บ. Continental Engineering Corporation (CEC)

สนร.ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (26 มกราคม 2564)

สนร. ไทเป ร่วมส่งแรงงานไทยกลับประเทศ (20 มกราคม 2564)

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng ) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมแรงงานฮ่องกง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/new) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

นครเถาหยวนยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

12249
TOP