Skip to main content

การเสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ

การอบรมสัมมนาในหัวข้อ "ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

สำหรับตลาดแรงงานภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ"

 

การอบรมสัมมนาวันที่ 28 กันยายน 2555  ณ โรงแรมอโนมา

 

การอบรมสัมมนาวันที่ 27 กันยายน 2555  ณ โรงแรมอโนมา

 

การอบรมสัมมนาวันที่ 26 กันยายน 2555  ณ โรงแรมอโนมา 

ไฟล์แนบ ขนาด
สรุปการเสวนาวิชาการ เรื่อง ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ วันที่ 27 กันยายน 2555.pdf 95.82 KB
สรุปการเสวนาวิชาการ เรื่อง ความพร้อมของไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสำหรับตลาดแรงงาน ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีในหนึ่งทศวรรษ วันที่ 28 กันยายน 2555.pdf 76.47 KB
1389
TOP