Skip to main content

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการจัดการความรู้(KM)ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2564

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สป.รง. ประจำปี 2564

 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกระทรวงแรงงาน  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2563)  
ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2559)  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2559)  

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3909
TOP