Skip to main content

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการในระบบ eMENSCR ของกระทรวงแรงงาน ประจำไตรมาส 1/2565
โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
 
 
 
 
คู่มือการปฏบัติงานของกลุ่ม ป.ย.ป.
TOP