Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์แลัอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไต และกรณีการให้ยา Erythropoietin เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 223.pdf ภาษาไทย
6428
TOP