Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 14-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน-ฉ.3-พ.ศ-2564.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 13-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน-ฉ.2-พ.ศ.-2563.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 12-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน-พ.ศ.-2558.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 11-ระเบียบสปส.-ว่าด้วยการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ-พ.ศ.-2557.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 10-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่นายจ้าง-ผปต.-บุคคลอื่นกรณีเป็นเงินไม่พึงชำระ-พ.ศ.-2557.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุคคล ซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2542 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 9-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการจ่ายปย.ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุคคลซึ่งอยู่น่วมกันฉันสามีภริยากับผปต.โดยเปิดเผยกรณีผปต.ถึงแก่ความตาย-พ.ศ.-2542.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยประโชยน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรสำหรับหญิงซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 8-ระเบียบสปส.-ปย.ทดแทนกรณีคลอดบุตรสำหรับญ.ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับผปต.โดยเปิดเผย-ฉ.2-พ.ศ.-2544.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยประโชยน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรสำหรับหญิงซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย พ.ศ. 2538 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 7-ระเบียบสปส.-ปย.ทดแทนกรณีคลอดบุตรสำหรับญ.ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับผปต.โดยเปิดเผย-พ.ศ.-2538.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 6-ระเบียบคณะกก.ประกันสังคม.-ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์-พ.ศ.-2559.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 5-ระเบียบ-รับเงิน-จ่ายเงิน-และการเก็บรักษาเงินกองทุน-พ.ศ.-2555-update.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการงบประมาณ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน กองทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 4-ระเบียบคณะกก.ประกันสังคม-ว่าด้วยการงบประมาณ-การับเงิน-จ่ายเงิน-รักษาเงิน-เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารสนง.-พ.ศ.-2549.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเป็นเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช้าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของกรรมการที่ปรึกษา กรรมการแพทย์ กรรมการอุทธรธ์ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ พ.ศ. 2559 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 3-ระเบียบกระทรวงแรงงาน-เบี้ยประชุม-ค่าพาหนะ-ค่าเบี้ยเลี้ยง-พ.ศ.-2559.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการการแพทย์ พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 2-ระเบียบกระทรวงแรงงาน-สรรหาคณะกรรมการการแพทย์-พ.ศ.-2561.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการยึด อายึด และขายทอดคลาดทรัพยืสิน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2548 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 1-ระเบียบกระทรวงแรงงาน-ยึด-อายัด-และขายทอดตลาดทรัพย์สิน-พ.ศ.-2548.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการสำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 41-ประกาศคณะกก.การแพทย์-ตรวจคัดกรองโควิด-19-เชิงรุก.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 40-ประกาศคณะกก.การแพทย์-โควิด-19-ฉบับที่-2.pdf ภาษาไทย
155
TOP