Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
กฎกระทรวง ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 2-กฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย-พ.ศ.-2563.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 1-กฎกระทรวง-พ.ศ.-2538-ออกตามความในพ.ร.บ.เงินทดแทน-พ.ศ.-2537.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 28-ระเบียบสปส.-ขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน-ฉ.2-พ.ศ.-2563.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 27-ระเบียบสปส.-ขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน-พ.ศ.-2560.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 26-ระเบียบสปส.การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญและใบแทนบัตรประกันสังคม-พ.ศ.-2560.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยเครือข่ายประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 25-ระเบียบสปส.ว่าด้วยเครือข่ายประกันสังคม-ฉ.2-พ.ศ.-2563.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยเครือข่ายประกันสังคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 24-ระเบียบสปส.ว่าด้วยเครือข่ายประกันสังคม-พ.ศ.-2562.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 23-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนผปต.ม.40-พ.ศ.-2562.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 22-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผปต.ม.40-ฉ.2-พ.ศ.-2562.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 21-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผปต.ม.40-พ.ศ.-2561.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 20-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการเป็นผปต.ม.39-ฉ.2-พ.ศ.-2563.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 19-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการเป็นผปต.ม.39-พ.ศ.-2562.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตนกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 18-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผปต.ม.40-กรณีเป็นเงินไม่พึงชำระ-พ.ศ.-2561.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลหรือผู้ประกันตน และการจ่ายเงินค่ายา พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 17-ระเบียบ-การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลหรือผปต.-และการจ่ายเงินค่ายา-พ.ศ.-2561.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกาหนดสิทธิในการรับบริการทำงการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 16-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์-ฉ.2-พ.ศ.-2561.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 15-ระเบียบสปส.ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์-พ.ศ.-2560.pdf ภาษาไทย
887
TOP