Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้ร.pdf ภาษาไทย
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ระเบียบว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพน.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ TheElderlyAct2003.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พรบ-จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรง.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พรบการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของก.pdf ภาษาไทย
คำอธิบาย พรบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบาย-พรบ-ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น-พ.ศ.2559.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการสนับสนุนโคร คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.-2550.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ การป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พรบ-การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น-พ.ศ.-2559.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ACT-FOR-PREVENTION-AND-SOLUTION-OF.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พรบ-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.-2550.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ENG-พรบ-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.-2550.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พระราชกำหนด-แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์-พ.ศ.2551-พ.ศ.2562.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์-พ.ศ.2551.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ANTI-HUMAN-TRAFFICKING-ACT.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์-ฉบับที่-2-พ.ศ.2558.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ The-Anti-Trafficking-in-Persons-Act-No.-2-B.E.-2015.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์-ฉบับที่-3-พ.ศ.2560.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ The-Anti-Trafficking-in-Persons-Act-No.-3.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตารางประกาศกฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบ-ปรับปรุงข้อมูล-1.docx ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 47) (สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายสรุปสาระสำคัญคำสั่งของคณะปฏิรูป-สี.pdf ภาษาไทย
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตารางประกาศกฎหมาย-รมว-รง-รักษาการ.pdf ภาษาไทย
80485
TOP