Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้าง ชุดที่ 21

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้พิจารณา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP