Skip to main content

ก.แรงงาน หนุนลูกเรือประมงไทยและต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ปราศจากค้ามนุษย์

รายละเอียดเนื้อหา

           “รองปลัดแรงงาน”เผย ภาครัฐพร้อมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ลูกเรือประมงไทยและแรงงานต่างด้าวรู้สิทธิตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เป็นลูกจ้างที่ดีในการทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายประเทศปราศจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
Preview

Download Images            

            นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงแนวทางการจัดตั้งชมรม/กลุ่ม สหภาพแรงงานประมงไทยและแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ การจัดตั้งชมรม/กลุ่มสหภาพฯ จะช่วยขับเคลื่อนให้มีการรวมตัว รวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ทางภาครัฐไม่ต้องการใช้มาตรการปราบปราม จับกุม คุมขัง ดำเนินคดี แต่ต้องการส่งเสริมให้แต่ละภาคส่วนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ และขยายไปยังภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ภาครัฐมีความประสงค์จะสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้รู้สิทธิ โดยต้องไม่ลืมหน้าที่และไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น การเป็นลูกจ้างที่ดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทำงาน เป็นต้น
            สำหรับการกำหนดแนวทางการจัดตั้งชมรม/กลุ่มสหภาพแรงงานประมงไทยและแรงงานต่างด้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานลูกเรือประมงไทย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รับการช่วยเหลือด้านกฎหมายและคดีความ และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้รับการบริการที่ดีจากรัฐในการเยียวยา ฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มลูกเรือประมงให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และสื่อสารสู่สาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี รวมทั้งสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานลูกเรือประมง” ในอนาคต หรือจัดตั้งเป็น “สมาคมลูกเรือประมงไทย” รวมถึงการรณรงค์เชิงนโยบายต่อรัฐในการบริหารจัดการที่ดีเป็นการปกป้องคุ้มครองที่ดีต่อลูกเรือประมงในและนอกน่านน้ำไทยอีกด้วย


————————-


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว/
19 มีนาคม 2561

TOP