Skip to main content

คสรท. พบ บิ๊กอู๋ ตามการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

รายละเอียดเนื้อหา

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะเข้าพบ เพื่อขอทราบแนวทางนโยบายด้านแรงงาน พร้อมข้อเสนอได้แก่ ขอให้การปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีความเป็นธรรมตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และค่าจ้างต้องเท่ากันทั่วประเทศ ต้องยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ต้องตั้งคณะกรรมการค่าจ้างระดับชาติ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทีมวิชาการที่เป็นอิสระ และมีองค์ประกอบมากกว่าไตรภาคี ต้องกำหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้าง และปรับค่าจ้างทุกปี และต้องมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ การละเมิดสิทธิมนุษย์ชน และผลักดันอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และ ฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยการรวมตัวและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม ณ ห้องรับรองรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน
Preview

Download Images

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายเน้นหนัก ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๑ ด้าน นโยบายนโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ให้จัดระบบการทำงานที่เชื่อมโยงเเละบูรณาการร่วมกัน ๔ ด้าน และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) เน้นความมีเอกภาพ ๖ ด้าน ที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลจับต้องได้ ส่วนเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนั้น มีคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาโดยใช้ระบบไตรภาคี โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานคณะกรรมการค่าจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณา ซึ่งแรงงานต้องอยู่ได้และดูแลผลต่อการทุน โดยต้องรับฟังทุกด้านเพื่อให้เกิดความสมดุล สำหรับเรื่องอื่นๆ พร้อมรับข้อเสนอไว้ดำเนินการ


——————————


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ

TOP