Skip to main content

‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’ ลงพื้นที่ราชบุรี เปิดฝึกอบรมแรงงานเฉพาะ เพิ่มโอกาสมีรายได้สร้างอาชีพวิถีใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย จากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างช่างมืออาชีพ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี กับ บริษัท แคสเปอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 จังหวัดราชบุรีด้วย
         
นางธิวัลรัตน์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานที่ขาดทักษะ และความรู้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
         
นางธิวัลรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า การพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 และการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะเดิมให้สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมสูงวัยต่อไป
         ทั้งนี้ ผู้สนใจที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
26 ตุลาคม 2565

TOP