Skip to main content

นายก ห่วงใย ส่ง รมว.สุชาติ มอบประกาศเกียรติคุณฯ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครแรงงานดีเด่นในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่นดีเด่นปี2564 และ ปี 2565 พร้อมพบปะให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นที่มาให้การต้อนรับด้วย โดยมี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย  กรุงโตเกียว กล่าวต้อนรับ นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
         
นายสุชาติ กล่าวว่า ท่าน พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่เดินทางมาทำงานในต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครในต่างประเทศที่มีช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในวันนี้ท่านจึงมอบหมายให้ผมและคณะมามอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นในประเทศญี่ปุ่นปี 2564 และ ปี 2565 พร้อมพบปะให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น พิธีในวันนี้กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณอาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่ได้ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อาสาสมัครแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของกระทรวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่นทั้ง 45 ท่าน ซึ่งเป็นคนไทยที่ทำงานและพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นที่มีจิตอาสา ซึ่งจะผ่านการอบรมที่จัด เป็นประจำทุกปีที่ได้ช่วยดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานไทย รวมทั้งยังสนับสนุนภารกิจต่าง ของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงแรงงานขอขอบคุณในความเสียสละและจิตอาสาของทุกท่าน
         
ผมขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นทุกท่าน รวมทั้งขอชื่นชมอาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่มีจิตอาสา อุทิศตนและเสียสละทุ่มเท ทำความดีด้วยหัวใจ อาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่นนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นของกระทรวงแรงงาน บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันระหว่างสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น และอาสาสมัครผู้อุทิศตนและเสียสละ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนายสุชาติ กล่าวท้ายสุด
         
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครดีเด่น รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ รายแรก นางวีริน ทาเคดะ เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นคนแรก ได้รับเชิดชูเกียรติ เมื่อปี 2559 รายที่ 2 นายยศพล วรประภาโส เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นเมื่อปี 2563 และในวันนี้รายที่ 3 นางสาวรัตนาภรณ์ ทนานนท์ เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นปี 2564 และรายที่ 4 นางสาวสุพัตรา รัตนสุขศรีอาสาสมัครแรงงานดีเด่นปี 2565 โดยปัจจุบันอาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย คนไทยที่ทำงานและพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นที่มีจิตอาสาซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้จะผ่านการอบรมเป็นประจำทุกปี

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
28 กันยายน 2565

TOP