Skip to main content

“บิ๊กอู๋” ขับเคลื่อนสถานประกอบการตั้งศูนย์เด็กเล็ก คุ้มครองสิทธิแรงงานสตรี

รายละเอียดเนื้อหา

            รมว.แรงงาน สนับสนุนสถานประกอบการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุม ร่วมมือ พม.มหาดไทย กทม.และท้องถิ่น ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล คุ้มครองสิทธิแรงงานสตรี เน้นความเสมอภาคเท่าเทียม
Preview

Download Images

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังจากการหารือกับกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี นำโดย นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และคณะ รวม 9 คน ที่เข้าพบ เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการคุ้มครองกลุ่มแรงงานสตรี ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (8 ม.ค.61) โดยได้กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานกลุ่มสตรีอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ขอให้กระทรวงแรงงานสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันสตรีสากลและปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในคณะกรรมการไตรภาคีนั้น เบื้องต้นได้รับหลักการมาเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป ส่วนประเด็นข้อเสนอให้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการนั้น กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญ โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีศูนย์เด็กเล็กในสถานที่ทำงาน เนื่องจากการเจริญเติบโตของเด็กมีความสำคัญมากโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ จะต้องได้รับการดูแลที่ดีเพื่อให้เกิดพัฒนาการและเพิ่มขีดความสามารถได้ รวมทั้งเป็นสวัสดิการให้แรงงานสตรีอีกด้วย 

           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กมีอยู่กว่า 40,000 แห่ง ซึ่งการขับเคลื่อนให้มีศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการนั้นจะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดูแลแรงงานสตรีในสถานประกอบการและชุมชนมีมิติที่ครบถ้วนมากขึ้น


————————————–

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
8 มกราคม 2561

TOP