Skip to main content

“บิ๊กอู๋” ลั่น! ปัญหาการค้ามนุษย์ต้องหมดจากประเทศไทย

รายละเอียดเนื้อหา

          รมว.แรงงาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานตามมาตรฐานสากล มุ่งคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยาเหยื่อค้ามนุษย์ เตรียมความพร้อมขยายความร่วมมือและการเจรจาทวิภาคีด้านแรงงานร่วมกับสหภาพยุโรป

          วันนี้ (4 ม.ค.61) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยเปิดเผยว่า การประชุม อกคร. ในวันนี้ ได้มีการติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานของ 10 หน่วยงาน ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ความคืบหน้าในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมือง การเร่งรัดการดำเนินคดีค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิด การจัดระเบียบและจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารให้กับแรงงานประมง และที่ประชุมได้มีประเด็นพิจารณาโดยเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การเร่งรัดและติดตามคดีค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างกลไกการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการอันเนื่องมาจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง และมีผลต่อการพิจารณาปลดใบเหลืองของสหภาพยุโรป โดยมีประเด็นขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การขยายความร่วมมือและการเจรจาด้านแรงงานไปสู่รูปแบบทวิภาคีร่วมกับสหภาพยุโรป การพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการปกครองกับผู้กระทำผิดในภาคประมง การเสริมสร้างการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย และช่องทางการคุ้มครองดูแลแรงงานกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว 
Preview

Download Images

          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า แผนปฏิบัติการฯ ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการปฏิบัติตามแผนฯ และเห็นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

 

+++++++++++++++++++++++

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว / 

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ / 

4 มกราคม 2561

TOP