Skip to main content

“ปลัดแรงงาน” มอบรางวัลประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ภาคกลางและตะวันออก ปี 61

รายละเอียดเนื้อหา

           “ปลัดแรงงาน”มอบรางวัลการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2561 สืบสานพระปณิธานองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจำ พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน
Preview

Download Images          

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และขอแสดงความชื่นชมกับทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดแม้จะไม่ได้รับรางวัลหรือยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ แต่สิ่งที่ได้เหมือนกันในวันนี้ คือ มุมมอง และแนวคิดในการร่วมกันดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในระดับชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจำ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติด
          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่ทรงทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติต่อไป ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคงทราบว่าเป็นงานที่ยาก แต่ด้วยพระเมตตากอปรด้วยพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทรงสามารถทำให้ทุกคนเปิดใจยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยความสมัครใจ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายประชาชนชาวไทย ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด
        “กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลัก ได้ร่วมสนับสนุนและดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน สนองพระราชปณิธานขององค์ประธานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานเพื่อเป้าหมาย พัฒนาแรงงานไทยให้ห่างไกลยาเสพติด” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายสุด


—————————————–

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
กัณติภณ คูสมิทธิ์ – ภาพ/
13 มีนาคม 2561

TOP